skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionarily conserved linkage between enzyme fold, flexibility, and catalysis.(Report)

Ramanathan, Arvind ; Agarwal, Pratul K.

PLoS Biology, Nov, 2011, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1545-7885

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionarily conserved linkage between enzyme fold, flexibility, and catalysis

Ramanathan, Arvind ; Agarwal, Pratul K.

PLoS Biology, Nov, 2011, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1545-7885

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionarily Conserved Linkage between Enzyme Fold, Flexibility, and Catalysis (Conserved Enzyme Fold, Flexibility, and Catalysis)

Ramanathan, Arvind ; Agarwal, Pratul K; Petsko, Gregory A. (Academic Editor)

PLoS Biology, 2011, Vol.9(11), p.e1001193 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001193

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionarily Conserved Linkage between Enzyme Fold, Flexibility, and Catalysis

Ramanathan, Arvind ; Agarwal, Pratul K; Petsko, Gregory A. (editor)

PLoS Biology, 2011, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001193 ; PMCID: 3210774 ; PMID: 22087074

Toàn văn sẵn có

5
Evolutionarily Conserved Linkage between Enzyme Fold, Flexibility, and Catalysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionarily Conserved Linkage between Enzyme Fold, Flexibility, and Catalysis

Ramanathan, Arvind ; Agarwal, Pratul K.; Petsko, Gregory A.

PLoS Biology, 11/8/2011, Vol.9(11), p.e1001193 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1001193

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionarily conserved linkage between enzyme fold, flexibility, and catalysis

Ramanathan, Arvind ; Agarwal, Pratul K; Oak Ridge National Lab. (Ornl), Oak Ridge, Tn (United States) (Corporate Author) ; Center for Computational Sciences (Corporate Author)

PLoS Biology, 01 January 2011, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1545-7885 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001193

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionarily conserved linkage between enzyme fold, flexibility, and catalysis

Ramanathan, Arvind ; Agarwal, Pratul K

PLoS biology, November 2011, Vol.9(11), pp.e1001193 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1545-7885 ; PMID: 22087074 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001193

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionarily Conserved Linkage between Enzyme Fold, Flexibility, and Catalysis

Ramanathan, Arvind ; Agarwal, Pratul

PLoS Biology, Nov 2011, Vol.9(11), p.e1001193 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15449173 ; E-ISSN: 15457885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001193

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionarily conserved linkage between enzyme fold, flexibility, and catalysis

Arvind Ramanathan ; Pratul K Agarwal

PLoS Biology, 01 November 2011, Vol.9(11), p.e1001193 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001193

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...