skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global prevalence of common mental disorders: a systematic review and meta-analysis 1980–2013

Steel, Zachary ; Marnane, Claire ; Iranpour, Changiz ; Chey, Tien ; Jackson, John W ; Patel, Vikram ; Silove, Derrick

International Journal of Epidemiology, 2014, Vol. 43(2), pp.476-493 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0300-5771 ; E-ISSN: 1464-3685 ; DOI: 10.1093/ije/dyu038

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global prevalence of common mental disorders: a systematic review and meta-analysis 1980-2013

Steel, Zachary ; Marnane, Claire ; Iranpour, Changiz ; Chey, Tien ; Jackson, John W ; Patel, Vikram ; Silove, Derrick

International journal of epidemiology, April 2014, Vol.43(2), pp.476-93 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1464-3685 ; PMID: 24648481 Version:1 ; DOI: 10.1093/ije/dyu038

Toàn văn sẵn có

3
The global prevalence of common mental disorders: a systematic review and meta-analysis 1980–2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global prevalence of common mental disorders: a systematic review and meta-analysis 1980–2013

Steel, Zachary ; Marnane, Claire ; Iranpour, Changiz ; Chey, Tien ; Jackson, John W ; Patel, Vikram ; Silove, Derrick

International Journal of Epidemiology, 4/2014, 04/01/2014, Vol.43(2), pp.476-493 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0300-5771 ; E-ISSN: 1464-3685 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyu038

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...