skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on Residency Training Information (2011-2012), American Board of Emergency Medicine

Annals of Emergency Medicine, May, 2012, Vol.59(5), p.416(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0196-0644

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on Residency Training Information (2011-2012), American Board of Emergency Medicine

Annals of Emergency Medicine, May, 2012, Vol.59(5), p.416(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0196-0644

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on Residency Training Information (2011-2012), American Board of Emergency Medicine

Smith-Coggins, Rebecca ; Carius, Michael L ; Collier, Robert E ; Counselman, Francis L ; Kowalenko, Terry ; Marco, Catherine A ; Muelleman, Robert L ; Korte, Robert C

Annals of Emergency Medicine, May 2012, Vol.59(5), pp.416-424 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0196-0644 ; E-ISSN: 1097-6760 ; DOI: 10.1016/j.annemergmed.2012.03.014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on residency training information (2011-2012), American Board of Emergency Medicine

Smith-Coggins, Rebecca ; Carius, Michael L ; Collier, Robert E ; Counselman, Francis L ; Kowalenko, Terry ; Marco, Catherine A ; Muelleman, Robert L ; Korte, Robert C

Annals of emergency medicine, May 2012, Vol.59(5), pp.416-24 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-6760 ; PMID: 22525532 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.annemergmed.2012.03.014

Toàn văn sẵn có

5
Report on Residency Training Information (2011-2012), American Board of Emergency Medicine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on Residency Training Information (2011-2012), American Board of Emergency Medicine

Smith-Coggins, Rebecca ; Carius, Michael L. ; Collier, Robert E. ; Counselman, Francis L. ; Kowalenko, Terry ; Marco, Catherine A. ; Muelleman, Robert L. ; Korte, Robert C.

Annals of Emergency Medicine, 5/2012, Vol.59(5), pp.416-424 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01960644 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2012.03.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...