skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagining Communities in Central Asia: Nationalism and Interstate Affect in the Post-Soviet Era

Carney, Christopher P. ; Moran, John P.

Asian Affairs, 1 December 2000, Vol.26(4), pp.179-198 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00927678 ; E-ISSN: 19401590

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagining Communities in Central Asia: Nationalism and Interstate Affect in the Post-Soviet Era

Carney, Christopher P. ; Moran, John P.

Asian Affairs, 1 December 2000, Vol.26(4), pp.179-198 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00927678 ; E-ISSN: 19401590

Toàn văn sẵn có

3
Imagining Communities in Central Asia: Nationalism and Interstate Affect in the Post-Soviet Era
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagining Communities in Central Asia: Nationalism and Interstate Affect in the Post-Soviet Era

Carney, Christopher P. ; Moran, John P.

Asian Affairs: An American Review, 01/2000, Vol.26(4), pp.179-198 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0092-7678 ; E-ISSN: 1940-1590 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00927670009601471

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagining Communities in Central Asia: Nationalism and Interstate Affect in the Post-Soviet Era

Carney, Christopher P ; Moran, John P

Asian Affairs: An American Review, 01 January 2000, Vol.26(4), pp.179-198 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0092-7678 ; E-ISSN: 1940-1590 ; DOI: 10.1080/00927670009601471

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...