skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visco-potential flows in electrohydrodynamics

Hunt, Matthew ; Dutykh, Denys

Physics Letters A, May 2, 2014, Vol.378(24-25), p.1721(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0375-9601

Toàn văn sẵn có

2
Visco-potential flows in electrohydrodynamics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visco-potential flows in electrohydrodynamics

Hunt, Matthew ; Dutykh, Denys

Physics Letters A, 05/2014, Vol.378(24-25), pp.1721-1726 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03759601 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2014.04.025

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visco-potential flows in electrohydrodynamics

Hunt, Matthew ; Dutykh, Denys

Physics Letters A, 02 May 2014, Vol.378(24-25), pp.1721-1726 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2014.04.025

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visco-potential flows in electrohydrodynamics

Hunt, Matthew ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

Physics Letters A, 02 May 2014, Vol.378(24-25), pp.1721-1726 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2014.04.025

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...