skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival.(Research Article)(Report)

Zackay, Arie ; Cotton, James A. ; Sanders, Mandy ; Hailu, Asrat ; Nasereddin, Abedelmajeed ; Warburg, Alon ; Jaffe, Charles L.

PLoS Genetics, Jan 9, 2018, Vol.14(1), p.e1007133 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1007133

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival.(Research Article)(Report)

Zackay, Arie ; Cotton, James A. ; Sanders, Mandy ; Hailu, Asrat ; Nasereddin, Abedelmajeed ; Warburg, Alon ; Jaffe, Charles L.

PLoS Genetics, Jan 9, 2018, Vol.14(1), p.e1007133 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1007133

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival

Zackay, Arie ; Cotton, James A ; Sanders, Mandy ; Hailu, Asrat ; Nasereddin, Abedelmajeed ; Warburg, Alon ; Jaffe, Charles L

PLoS genetics, January 2018, Vol.14(1), pp.e1007133 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7404 ; PMID: 29315303 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1007133

Toàn văn sẵn có

4
Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival

Zackay, Arie ; Cotton, James A. ; Sanders, Mandy ; Hailu, Asrat ; Nasereddin, Abedelmajeed ; Warburg, Alon ; Jaffe, Charles L.; Akey, Joshua M.

PLOS Genetics, 1/9/2018, Vol.14(1), p.e1007133 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1007133

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival

Zackay, Arie ; Cotton, James ; Sanders, Mandy ; Hailu, Asrat ; Nasereddin, Abedelmajeed ; Warburg, Alon ; Jaffe, Charles

PLoS Genetics, Jan 2018, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15537390 ; E-ISSN: 15537404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1007133

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival

Arie Zackay ; James A Cotton ; Mandy Sanders ; Asrat Hailu ; Abedelmajeed Nasereddin ; Alon Warburg ; Charles L Jaffe

PLoS Genetics, 01 January 2018, Vol.14(1), p.e1007133 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1007133

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...