skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Latent Structure of the Emotional Disorders in Children and Adolescents.(Author abstract)(Report)

Trosper, Sarah E. ; Whitton, Sarah W. ; Brown, Timothy A. ; Pincus, Donna B.

Journal of Abnormal Child Psychology, May, 2012, Vol.40(4), p.621(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Latent Structure of the Emotional Disorders in Children and Adolescents

Trosper, Sarah ; Whitton, Sarah ; Brown, Timothy ; Pincus, Donna

Journal of Abnormal Child Psychology, 2012, Vol.40(4), pp.621-632 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0091-0627 ; E-ISSN: 1573-2835 ; DOI: 10.1007/s10802-011-9582-7

Toàn văn sẵn có

3
Understanding the Latent Structure of the Emotional Disorders in Children and Adolescents
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Latent Structure of the Emotional Disorders in Children and Adolescents

Trosper, Sarah E. ; Whitton, Sarah W. ; Brown, Timothy A. ; Pincus, Donna B.

Journal of Abnormal Child Psychology, 5/2012, Vol.40(4), pp.621-632 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0091-0627 ; E-ISSN: 1573-2835 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10802-011-9582-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Latent Structure of the Emotional Disorders in Children and Adolescents

Trosper, Sarah E ; Whitton, Sarah W ; Brown, Timothy A ; Pincus, Donna B

Journal of Abnormal Child Psychology, May 2012, Vol.40(4), p.621 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0091-0627 ; E-ISSN: 1573-2835 ; DOI: 10.1007/s10802-011-9582-7

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the latent structure of the emotional disorders in children and adolescents

Trosper, Sarah E ; Whitton, Sarah W ; Brown, Timothy A ; Pincus, Donna B

Journal of abnormal child psychology, May 2012, Vol.40(4), pp.621-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-2835 ; PMID: 22006349 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10802-011-9582-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...