skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National and sub-national analysis of the health benefits and cost-effectiveness of strategies to reduce maternal mortality in Afghanistan

Carvalho, Natalie ; Salehi, Ahmad Shah ; Goldie, Sue J

Health Policy and Planning, 2013, Vol. 28(1), pp.62-74 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0268-1080 ; E-ISSN: 1460-2237 ; DOI: 10.1093/heapol/czs026

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National and sub-national analysis of the health benefits and cost-effectiveness of strategies to reduce maternal mortality in Afghanistan

Carvalho, Natalie ; Salehi, Ahmad ; Goldie, Sue

Health Policy and Planning, Jan 2013, p.62 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02681080 ; E-ISSN: 14602237 ; DOI: 10.1093/heapol/czs026

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National and sub-national analysis of the health benefits and cost-effectiveness of strategies to reduce maternal mortality in Afghanistan

Carvalho, Natalie ; Salehi, Ahmad Shah ; Goldie, Sue J

Health policy and planning, January 2013, Vol.28(1), pp.62-74 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2237 ; PMID: 22411880 Version:1 ; DOI: 10.1093/heapol/czs026

Toàn văn sẵn có

4
National and sub-national analysis of the health benefits and cost-effectiveness of strategies to reduce maternal mortality in Afghanistan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National and sub-national analysis of the health benefits and cost-effectiveness of strategies to reduce maternal mortality in Afghanistan

Carvalho, Natalie ; Salehi, Ahmad Shah ; Goldie, Sue J

Health Policy and Planning, 1/2013, 01/01/2013, Vol.28(1), pp.62-74 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0268-1080 ; E-ISSN: 1460-2237 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/heapol/czs026

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...