skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israel's military public diplomacy evolution: Historical and conceptual dimensions

Magen, Clila ; Lapid, Ephraim

Public Relations Review, Jun 2018, Vol.44(2), p.287 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03638111 ; E-ISSN: 18734537

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israel's military public diplomacy evolution: Historical and conceptual dimensions.(Report)

Magen, Clila ; Lapid, Ephraim

Public Relations Review, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2017.11.003

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israel's military public diplomacy evolution: Historical and conceptual dimensions

Magen, Clila ; Lapid, Ephraim

Public Relations Review, June 2018, Vol.44(2), pp.287-298 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2017.11.003

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...