skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on GUI Aesthetics

Mishra, Umakant; Mishra, Umakant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2014

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.2139/ssrn.1264690

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventions on GUI Aesthetics

Mishra, Umakant

Umakant Mishra, Inventions on GUI Aesthetics (September 7, 2007). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1264690 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1264690

Cornell University

Arxiv ID: 1404.6776

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...