skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos

Lozano Vila, Alberto

Criminalidad, 2008, Vol.50(2), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 1794-3108

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos

Lozano Vila, Alberto

Revista Criminalidad, 01 December 2008, Vol.50(2), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1794-3108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...