skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of transition metals diborides: from wettability studies to joining.(HTC 2012)

Passerone, Alberto ; Valenza, Fabrizio ; Muolo, Maria Luigia

Journal of Materials Science, Dec 15, 2012, Vol.47(24), p.8275(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of transition metals diborides: from wettability studies to joining

Passerone, Alberto ; Valenza, Fabrizio ; Muolo, Maria

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(24), pp.8275-8289 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6621-x

Toàn văn sẵn có

3
A review of transition metals diborides: from wettability studies to joining
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of transition metals diborides: from wettability studies to joining

Passerone, Alberto ; Valenza, Fabrizio ; Muolo, Maria Luigia

Journal of Materials Science, 12/2012, Vol.47(24), pp.8275-8289 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-012-6621-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...