skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left ventricular relaxation, mitral valve prolapse, and intracardiac conduction in myotonia atrophica: assessment by digitized echocardiography and noninvasive His bundle recording

Gottdiener, J S ; Hawley, R J ; Gay, J A ; Dibianco, R ; Fletcher, R D ; Engel, W K

American heart journal, July 1982, Vol.104(1), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 7090987 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Left ventricular relaxation, mitral valve prolapse, and intracardiac conduction in myotonia atrophica: Assessment by digitized echocardiography and noninvasive His bundle recording
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left ventricular relaxation, mitral valve prolapse, and intracardiac conduction in myotonia atrophica: Assessment by digitized echocardiography and noninvasive His bundle recording

Gottdiener, John S. ; Hawley, Rollin J. ; Gay, Judith A. ; Dibianco, Robert ; Fletcher, Ross D. ; Engel, W.King

American Heart Journal, 07/1982, Vol.104(1), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00028703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-8703(82)90644-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left ventricular relaxation, mitral valve prolapse, and intracardiac conduction in myotonia atrophica: Assessment by digitized echocardiography and noninvasive His bundle recording

Gottdiener, John S ; Hawley, Rollin J ; Gay, Judith A ; Dibianco, Robert ; Fletcher, Ross D ; Engel, W.King

American Heart Journal, 1982, Vol.104(1), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-8703 ; E-ISSN: 1097-6744 ; DOI: 10.1016/0002-8703(82)90644-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...