skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential arginylation of actin isoforms is regulated by coding sequence-dependent degradation.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Zhang, Fangliang ; Saha, Sougata ; Shabalina, Svetlana A. ; Kashina, Anna

Science, Sept 17, 2010, Vol.329(5998), p.1534(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential arginylation of actin isoforms is regulated by coding sequence-dependent degradation.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Zhang, Fangliang ; Saha, Sougata ; Shabalina, Svetlana A. ; Kashina, Anna

Science, Sept 17, 2010, Vol.329(5998), p.1534(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential Arginylation of Actin Isoforms Is Regulated by Coding Sequence-Dependent Degradation

Zhang , Fangliang ; Saha , Sougata ; Shabalina , Svetlana A. ; Kashina , Anna

Science, 2010, Vol.329(5998), pp.1534-1537 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Differential Arginylation of Actin Isoforms Is Regulated by Coding Sequence-Dependent Degradation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential Arginylation of Actin Isoforms Is Regulated by Coding Sequence-Dependent Degradation

Zhang, F. ; Saha, S. ; Shabalina, S. A. ; Kashina, A.

Science, 09/17/2010, Vol.329(5998), pp.1534-1537 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1191701

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential arginylation of actin isoforms is regulated by coding sequence-dependent degradation

Zhang, Fangliang ; Saha, Sougata ; Shabalina, Svetlana A ; Kashina, Anna

Science (New York, N.Y.), 17 September 2010, Vol.329(5998), pp.1534-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20847274 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1191701

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...