skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Psycho-Educational Intervention for People with a Family History of Depression: Pilot Results.(Report)

Meiser, Bettina ; Peate, Michelle ; Levitan, Charlene ; Mitchell, Philip B ; Trevena, Lyndal ; Barlow-Stewart, Kristine ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A ; Dunlop, Kate ; Schofield, Peter R

Journal of Genetic Counseling, 2017, Vol.26(2), p.312(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1059-7700 ; DOI: 10.1007/s10897-016-0011-5

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Psycho-Educational Intervention for People with a Family History of Depression: Pilot Results.(Report)

Meiser, Bettina ; Peate, Michelle ; Levitan, Charlene ; Mitchell, Philip B ; Trevena, Lyndal ; Barlow - Stewart, Kristine ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A ; Dunlop, Kate ; Schofield, Peter R

Journal of Genetic Counseling, April, 2017, Vol.26(2), p.312(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1059-7700 ; DOI: 10.1007/s10897-016-0011-5

Truy cập trực tuyến

3
A Psycho-Educational Intervention for People with a Family History of Depression: Pilot Results
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Psycho-Educational Intervention for People with a Family History of Depression: Pilot Results

Meiser, Bettina ; Peate, Michelle ; Levitan, Charlene ; Mitchell, Philip B ; Trevena, Lyndal ; Barlow-Stewart, Kristine ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A ; Dunlop, Kate ; Schofield, Peter R

Journal of Genetic Counseling, 4/2017, Vol.26(2), pp.312-321 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1059-7700 ; E-ISSN: 1573-3599 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10897-016-0011-5

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Psycho-Educational Intervention for People with a Family History of Depression: Pilot Results

Meiser, Bettina ; Peate, Michelle ; Levitan, Charlene ; Mitchell, Philip B ; Trevena, Lyndal ; Barlow-Stewart, Kristine ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A ; Dunlop, Kate ; Schofield, Peter R

Journal of genetic counseling, April 2017, Vol.26(2), pp.312-321 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-3599 ; PMID: 27688164 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10897-016-0011-5

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Psycho-Educational Intervention for People with a Family History of Depression: Pilot Results

Meiser, B ; Peate, M ; Levitan, C ; Mitchell, Pb ; Trevena, L ; Barlow-Stewart, K ; Dobbins, T ; Christensen, H ; Sherman, Ka ; Dunlop, K ; Schofield, Pr

University of New South Wales

ISSN: 1059-7700 ; ISSN: 1573-3599 ; E-ISSN: 1573-3599 ; DOI: 10.1007/s10897-016-0011-5

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...