skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of lactose conversion to galacto-oligosaccharides by [beta]-galactosidase immobilized on PVDF membrane

Palai, Tapas ; Bhattacharya, Prashant K.

Journal of Bioscience and Bioengineering, June, 2013, Vol.115(6), p.668(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of lactose conversion to galacto-oligosaccharides by β-galactosidase immobilized on PVDF membrane

Palai , Tapas ; Bhattacharya , Prashant K.

Journal of bioscience and bioengineering, 2013, Vol.115(6), pp.668-673 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

3
Kinetics of lactose conversion to galacto-oligosaccharides by β-galactosidase immobilized on PVDF membrane
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of lactose conversion to galacto-oligosaccharides by β-galactosidase immobilized on PVDF membrane

Palai, Tapas ; Bhattacharya, Prashant K.

Journal of Bioscience and Bioengineering, 6/2013, Vol.115(6), pp.668-673 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13891723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2012.12.014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of lactose conversion to galacto-oligosaccharides by β-galactosidase immobilized on PVDF membrane

Palai, Tapas ; Bhattacharya, Prashant K

Journal of bioscience and bioengineering, June 2013, Vol.115(6), pp.668-73 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1347-4421 ; PMID: 23333643 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2012.12.014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of lactose conversion to galacto-oligosaccharides by β-galactosidase immobilized on PVDF membrane

Palai, Tapas ; Bhattacharya, Prashant K

Journal of Bioscience and Bioengineering, June 2013, Vol.115(6), pp.668-673 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1389-1723 ; E-ISSN: 1347-4421 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2012.12.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...