skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chief nursing officer post to be downgraded in DH shake-up.(NEWS)

Dean, Erin

Nursing Standard, August 10, 2011, Vol.25(49), p.5(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0029-6570

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chief nursing officer post to be downgraded in DH shake-up.(NEWS)

Dean, Erin

Nursing Standard, August 10, 2011, Vol.25(49), p.5(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0029-6570

Toàn văn không sẵn có

3
Chief nursing officer post to be downgraded in DH shake-up
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chief nursing officer post to be downgraded in DH shake-up

Dean, Erin

Nursing Standard, 08/10/2011, Vol.25(49), pp.5-5 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0029-6570 ; E-ISSN: 2047-9018 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7748/ns.25.49.5.s2

Toàn văn không sẵn có

4
Chief nursing officer post to be downgraded in DH shake-up
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chief nursing officer post to be downgraded in DH shake-up

Dean, Erin

Nursing Standard, 08/10/2011, Vol.25(49), pp.5-5 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0029-6570 ; E-ISSN: 2047-9018 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7748/ns2011.08.25.49.5.p6035

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chief nursing officer post to be downgraded in DH shake-up

Dean, Erin

Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987), 2011, Vol.25(49), pp.5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0029-6570 ; PMID: 21905368 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...