skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cheap Talk Diplomacy, Voluntary Negotiations, and Variable Bargaining Power1: Cheap Talk Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cheap Talk Diplomacy, Voluntary Negotiations, and Variable Bargaining Power1: Cheap Talk Diplomacy

Ramsay, Kristopher W.

International Studies Quarterly, 12/2011, Vol.55(4), pp.1003-1023 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2478.2011.00687.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cheap Talk Diplomacy, Voluntary Negotiations, and Variable Bargaining Power1

Ramsay, Kristopher W.

International Studies Quarterly, December 2011, Vol.55(4), pp.1003-1023 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/j.1468-2478.2011.00687.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...