skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of residential indoor air quality and household ventilation on preterm birth and term low birth weight in Los Angeles County, California.(Author abstract)

Ghosh, Jo Kay C. ; Wilhelm, Michelle ; Ritz, Beate

The American Journal of Public Health, April, 2013, Vol.103(4), p.686(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-0036

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of residential indoor air quality and household ventilation on preterm birth and term low birth weight in Los Angeles County, California.(Author abstract)

Ghosh, Jo Kay C. ; Wilhelm, Michelle ; Ritz, Beate

The American Journal of Public Health, April, 2013, Vol.103(4), p.686(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-0036

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Residential Indoor Air Quality and Household Ventilation on Preterm Birth and Term Low Birth Weight in Los Angeles County, California

Ghosh, Jo ; Wilhelm, Michelle ; Ritz, Beate

American Journal of Public Health, Apr 2013, Vol.103(4), pp.686-694 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00900036

Toàn văn sẵn có

4
Effects of Residential Indoor Air Quality and Household Ventilation on Preterm Birth and Term Low Birth Weight in Los Angeles County, California
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Residential Indoor Air Quality and Household Ventilation on Preterm Birth and Term Low Birth Weight in Los Angeles County, California

Ghosh, Jo Kay C. ; Wilhelm, Michelle ; Ritz, Beate

American Journal of Public Health, 04/2013, Vol.103(4), pp.686-694 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-0036 ; E-ISSN: 1541-0048 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2012.300987

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of residential indoor air quality and household ventilation on preterm birth and term low birth weight in Los Angeles County, California

Ghosh, Jo Kay C ; Wilhelm, Michelle ; Ritz, Beate

American journal of public health, April 2013, Vol.103(4), pp.686-94 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1541-0048 ; PMID: 23409879 Version:1 ; DOI: 10.2105/AJPH.2012.300987

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...