skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error begat error: Design error analysis and prevention in social infrastructure projects

Love, Peter E.D ; Lopez, Robert ; Edwards, David J ; Goh, Yang M

Accident Analysis and Prevention, September 2012, Vol.48, pp.100-110 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0001-4575 ; E-ISSN: 1879-2057 ; DOI: 10.1016/j.aap.2011.02.027

Toàn văn sẵn có

2
Error begat error: Design error analysis and prevention in social infrastructure projects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error begat error: Design error analysis and prevention in social infrastructure projects

Love, Peter E.D. ; Lopez, Robert ; Edwards, David J. ; Goh, Yang M.

Accident Analysis & Prevention, 09/2012, Vol.48, C, pp.100-110 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00014575 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2011.02.027

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error begat error: design error analysis and prevention in social infrastructure projects

Love, Peter E D ; Lopez, Robert ; Edwards, David J ; Goh, Yang M

Accident; analysis and prevention, September 2012, Vol.48, pp.100-10 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-2057 ; PMID: 22664673 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.aap.2011.02.027

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...