skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Level Production of the Low-Calorie Sugar Sorbitol by Lactobacillus plantarum through Metabolic Engineering

Ladero, Victor ; Ramos, Ana ; Wiersma, Anne ; Goffin, Philippe ; Schanck, Andre ; Kleerebezem, Michiel ; Hugenholtz, Jeroen ; Smid, Eddy J. ; Hols, Pascal

Applied and Environmental Microbiology, 2007, Vol. 73(6), p.1864 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0099-2240 ; PMID: 17261519

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-level production of the low calorie sugar sorbitol by Lactobacillus plantarum through metabolic engineering.(Report)

Ladero, Victor ; Ramos, Ana ; Goffin, Philippe ; Schanck, Andre ; Kleerebezem, Michiel ; Hugenholtz ; Smid, Eddy J. ; Hols, Pascal

Applied and Environmental Microbiology, March, 2007, Vol.73(6), p.1864(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0099-2240

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Level Production of the Low-Calorie Sugar Sorbitol by Lactobacillus plantarum through Metabolic Engineering

Ladero , Victor ; Ramos , Ana ; Wiersma , Anne ; Goffin , Philippe ; Schanck , André ; Kleerebezem , Michiel ; Hugenholtz , Jeroen ; Smid , Eddy J. ; Hols , Pascal

Applied and environmental microbiology AEM, 2007, Vol.73(6), pp.1864-1872 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0099-2240

Toàn văn sẵn có

4
High-Level Production of the Low-Calorie Sugar Sorbitol by Lactobacillus plantarum through Metabolic Engineering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Level Production of the Low-Calorie Sugar Sorbitol by Lactobacillus plantarum through Metabolic Engineering

Ladero, V. ; Ramos, A. ; Wiersma, A. ; Goffin, P. ; Schanck, A. ; Kleerebezem, M. ; Hugenholtz, J. ; Smid, E. J. ; Hols, P.

Applied and Environmental Microbiology, 03/15/2007, Vol.73(6), pp.1864-1872 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0099-2240 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/AEM.02304-06

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-level production of the low-calorie sugar sorbitol by Lactobacillus plantarum through metabolic engineering

Ladero, Victor ; Ramos, Ana ; Wiersma, Anne ; Goffin, Philippe ; Schanck, André ; Kleerebezem, Michiel ; Hugenholtz, Jeroen ; Smid, Eddy J ; Hols, Pascal

Applied and environmental microbiology, March 2007, Vol.73(6), pp.1864-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0099-2240 ; PMID: 17261519 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...