skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster of coregulated genes determines TGF-[beta]-induced regulatory T-cell (Treg) dysfunction in nod mice.(IMMUNOLOGY)(Author abstract)(Report)

D'alise, Anna Morena ; Ergun, Ayla ; Hill, Jonathan A. ; Mathis, Diane ; Benoist, Christophe

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 24, 2011, Vol.108(21), p.8737(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

cluster of coregulated genes determines TGF-β-induced regulatory T-cell (Treg) dysfunction in NOD mice

D'Alise , Anna Morena ; Ergun , Ayla ; Hill , Jonathan A. ; Mathis , Diane ; Benoist , Christophe

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(21), pp.8737-8742 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...