skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfructosylation reaction in cured tobacco leaf (Nicotiana tabacum)

Nagai, Atsushi ; Mine, Toshiki ; Yamamoto, Takeshi ; Wariishi, Hiroyuki

Journal of Bioscience and Bioengineering, Dec, 2013, Vol.116(6), p.666(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfructosylation reaction in cured tobacco leaf (Nicotiana tabacum)

Nagai , Atsushi ; Mine , Toshiki ; Yamamoto , Takeshi ; Wariishi , Hiroyuki

Journal of bioscience and bioengineering, 2013, Vol.116(6), pp.666-671 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

3
Transfructosylation reaction in cured tobacco leaf (Nicotiana tabacum)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfructosylation reaction in cured tobacco leaf (Nicotiana tabacum)

Nagai, Atsushi ; Mine, Toshiki ; Yamamoto, Takeshi ; Wariishi, Hiroyuki

Journal of Bioscience and Bioengineering, 12/2013, Vol.116(6), pp.666-671 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13891723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2013.05.033

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfructosylation reaction in cured tobacco leaf (Nicotiana tabacum)

Nagai, Atsushi ; Mine, Toshiki ; Yamamoto, Takeshi ; Wariishi, Hiroyuki

Journal of bioscience and bioengineering, December 2013, Vol.116(6), pp.666-71 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1347-4421 ; PMID: 23845913 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2013.05.033

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfructosylation reaction in cured tobacco leaf (Nicotiana tabacum)

Nagai, Atsushi ; Mine, Toshiki ; Yamamoto, Takeshi ; Wariishi, Hiroyuki

Journal of Bioscience and Bioengineering, December 2013, Vol.116(6), pp.666-671 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1389-1723 ; E-ISSN: 1347-4421 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2013.05.033

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...