skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Harassment in the Workplace: the Role of Technology in Labour Law Disputes

Tenório, Nelson ; Bjørn, Pernille

Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 2019, Vol.28(3), pp.293-315 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0925-9724 ; E-ISSN: 1573-7551 ; DOI: 10.1007/s10606-019-09351-2

Toàn văn sẵn có

2
Online Harassment in the Workplace: the Role of Technology in Labour Law Disputes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Harassment in the Workplace: the Role of Technology in Labour Law Disputes

Tenório, Nelson ; Bjørn, Pernille

Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 5/18/2019 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0925-9724 ; E-ISSN: 1573-7551 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10606-019-09351-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Harassment in the Workplace: the Role of Technology in Labour Law Disputes.(Report)

Tenorio, Nelson ; Bjorn, Pernille

Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 2019, Vol.28(3-4), p.293(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-9724 ; DOI: 10.1007/s10606-019-09351-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...