skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jeffersonian idea of national security: commerce, the Atlantic balance of power, and the Barbary War, 1786-1805. (foreign policy of Thomas Jefferson)

Sofka, James R.

Diplomatic History, Fall, 1997, Vol.21(4), p.519(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0145-2096

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jeffersonian Idea of National Security: Commerce, the Atlantic Balance of Power, and the Barbary War, 1786–1805

Sofka, James R.

Diplomatic History, October 1997, Vol.21(4), pp.519-544 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/1467-7709.00087

Toàn văn không sẵn có

3
The Jeffersonian Idea of National Security: Commerce, the Atlantic Balance of Power, and the Barbary War, 1786-1805
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jeffersonian Idea of National Security: Commerce, the Atlantic Balance of Power, and the Barbary War, 1786-1805

Sofka, James R.

Diplomatic History, 10/1997, Vol.21(4), pp.519-544 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-7709.00087

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...