skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of multi-heavy metals Zn and Cu onto surficial sediments: modeling and adsorption capacity analysis

Li, Shanshan ; Zhang, Chen ; Wang, Meng ; Li, Yu

Environmental science and pollution research international, January 2014, Vol.21(1), pp.399-406 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 23784057 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1916-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of multi-heavy metals Zn and Cu onto surficial sediments: modeling and adsorption capacity analysis

Li, Shanshan ; Zhang, Chen ; Wang, Meng ; Li, Yu

Environmental Science and Pollution Research International, Jan 2014, Vol.21(1), pp.399-406 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09441344 ; E-ISSN: 16147499 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1916-2

Toàn văn sẵn có

3
Adsorption of multi-heavy metals Zn and Cu onto surficial sediments: modeling and adsorption capacity analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of multi-heavy metals Zn and Cu onto surficial sediments: modeling and adsorption capacity analysis

Li, Shanshan ; Zhang, Chen ; Wang, Meng ; Li, Yu

Environmental Science and Pollution Research, 1/2014, Vol.21(1), pp.399-406 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-013-1916-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...