skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The protein tyrosine phosphatase interacting protein 51 (PTPIP51) is required for the differentiation of photoreceptors

Orieux, Gaël ; Slembrouck, Amélie ; Bensaïd, Manale ; Sahel, José-Alain ; Goureau, Olivier

Neuroscience, 06 August 2015, Vol.300, p.276–285 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2015.05.028

Toàn văn sẵn có

2
The protein tyrosine phosphatase interacting protein 51 (PTPIP51) is required for the differentiation of photoreceptors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The protein tyrosine phosphatase interacting protein 51 (PTPIP51) is required for the differentiation of photoreceptors

Orieux, G. ; Slembrouck, A. ; Bensaïd, M. ; Sahel, J.-A. ; Goureau, O.

Neuroscience, 08/2015, Vol.300, C, pp.276-285 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03064522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.05.028

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The protein tyrosine phosphatase interacting protein 51 (PTPIP51) is required for the differentiation of photoreceptors

Orieux, G ; Slembrouck, A ; Bensaïd, M ; Sahel, J.-A ; Goureau, O

Neuroscience, 06 August 2015, Vol.300, pp.276-285 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2015.05.028

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The protein tyrosine phosphatase interacting protein 51 (PTPIP51) is required for the differentiation of photoreceptors

Orieux, G ; Slembrouck, A ; Bensaïd, M ; Sahel, J-A ; Goureau, O

Neuroscience, 06 August 2015, Vol.300, pp.276-85 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-7544 ; PMID: 25999297 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2015.05.028

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...