skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison Of Reionization Models: Radiative Transfer Simulations And Approximate, Semi-Numeric Models

Zahn, Oliver ; Mesinger, Andrei ; Mcquinn, Matthew ; Trac, Hy ; Cen, Renyue ; Hernquist, Lars E.

Cornell University

Arxiv ID: 1003.3455

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison Of Reionization Models: Radiative Transfer Simulations And Approximate, Semi-Numeric Models

Zahn, Oliver ; Mesinger, Andrei ; Mcquinn, Matthew ; Trac, Hy ; Cen, Renyue ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 17, 2010 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.18439.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...