skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
I.V. PRACTOLOL DURING MICROLARYNGOSCOPY. EFFECT ON ARTERIAL PRESSURE, HEART RATE, BLOOD GLUCOSE AND LIPOLYSIS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I.V. PRACTOLOL DURING MICROLARYNGOSCOPY. EFFECT ON ARTERIAL PRESSURE, HEART RATE, BLOOD GLUCOSE AND LIPOLYSIS

Werner, O. ; Magnusson, J. ; Fletcher, R. ; Nilsson-Ehle, P. ; Pahlm, O.

British Journal of Anaesthesia, 01/1980, Vol.52(1), pp.91-96 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 00070912 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bja/52.1.91

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I.V. practolol during microlaryngoscopy. Effect on arterial pressure, heart rate, blood glucose and lipolysis

Werner, O ; Magnusson, J ; Fletcher, R ; Nilsson-Ehle, P ; Pahlm, O

British journal of anaesthesia, January 1980, Vol.52(1), pp.91-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0007-0912 ; PMID: 7378234 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I.V. PRACTOLOL DURING MICROLARYNGOSCOPY. EFFECT ON ARTERIAL PRESSURE, HEART RATE, BLOOD GLUCOSE AND LIPOLYSIS

Werner, O ; Magnusson, J ; Fletcher, R ; Nilsson-Ehle, P ; Pahlm, O

British Journal of Anaesthesia, January 1980, Vol.52(1), pp.91-96 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/52.1.91

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...