skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlated responses to clonal selection in populations of Daphnia pulicaria: mechanisms of genetic correlation and the creative power of sex

Dudycha, Jeffry L ; Snoke-Smith, Margaret ; Alia, Ricardo

Ecology and Evolution, Feb 2013, pp.204-216 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20457758 ; DOI: 10.1002/ece3.444

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlated responses to clonal selection in populations of Daphnia pulicaria : mechanisms of genetic correlation and the creative power of sex

Dudycha, Jeffry ; Alía, Ricardo

Ecology and Evolution, Feb 2013, pp.204-216 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20457758 ; DOI: 10.1002/ece3.444

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlated responses to clonal selection in populations of Daphnia pulicaria : mechanisms of genetic correlation and the creative power of sex

Dudycha, Jeffry L. ; Snoke‐Smith, Margaret ; Alía, Ricardo

Ecology and Evolution, February 2013, Vol.3(2), pp.204-216 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 2045-7758 ; E-ISSN: 2045-7758 ; DOI: 10.1002/ece3.444

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlated responses to clonal selection in populations of Daphnia pulicaria : mechanisms of genetic correlation and the creative power of sex

Dudycha, Jeffry L ; Snoke-Smith, Margaret ; Alía, Ricardo

Ecology and Evolution, 2013, Vol.3(2), p.204-216 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 2045-7758 ; E-ISSN: 2045-7758 ; DOI: 10.1002/ece3.444 ; PMCID: 3586631 ; PMID: 23467851

Toàn văn sẵn có

5
Correlated responses to clonal selection in populations of Daphnia pulicaria : mechanisms of genetic correlation and the creative power of sex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlated responses to clonal selection in populations of Daphnia pulicaria : mechanisms of genetic correlation and the creative power of sex

Dudycha, Jeffry L. ; Snoke-Smith, Margaret ; Alía, Ricardo

Ecology and Evolution, 02/2013, Vol.3(2), pp.204-216 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ece3.444

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlated responses to clonal selection in populations of Daphnia pulicaria: mechanisms of genetic correlation and the creative power of sex

Dudycha, Jeffry L ; Snoke-Smith, Margaret ; Alía, Ricardo

Ecology and evolution, February 2013, Vol.3(2), pp.204-16 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2045-7758 ; PMID: 23467851 Version:1 ; DOI: 10.1002/ece3.444

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...