skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and construct validation of a next generation virtual reality (Gen2-VR.sup.[c]) surgical simulator.(Report)

Sankaranarayanan, Ganesh ; Li, Baichun ; Manser, Kelly ; Jones, Stephanie B. ; Jones, Daniel B. ; Schwaitzberg, Steven ; Cao, Caroline G. L. ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2016, Vol.30(3), p.979(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0930-2794 ; DOI: 10.1007/s00464-015-4278-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and construct validation of a next generation virtual reality (Gen2-VR.sup.[c]) surgical simulator.(Report)

Sankaranarayanan, Ganesh ; Li, Baichun ; Manser, Kelly ; Jones, Stephanie B. ; Jones, Daniel B. ; Schwaitzberg, Steven ; Cao, Caroline G. L. ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, March, 2016, Vol.30(3), p.979(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0930-2794 ; DOI: 10.1007/s00464-015-4278-7

Toàn văn sẵn có

3
Face and construct validation of a next generation virtual reality (Gen2-VR©) surgical simulator
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and construct validation of a next generation virtual reality (Gen2-VR©) surgical simulator

Sankaranarayanan, Ganesh ; Li, Baichun ; Manser, Kelly ; Jones, Stephanie B. ; Jones, Daniel B. ; Schwaitzberg, Steven ; Cao, Caroline G. L. ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 3/2016, Vol.30(3), pp.979-985 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00464-015-4278-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and construct validation of a next generation virtual reality (Gen2-VR) surgical simulator

Sankaranarayanan, Ganesh ; Li, Baichun ; Manser, Kelly ; Jones, Stephanie B ; Jones, Daniel B ; Schwaitzberg, Steven ; Cao, Caroline G L ; De, Suvranu

Surgical endoscopy, March 2016, Vol.30(3), pp.979-85 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 26092010 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-015-4278-7

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and construct validation of a next generation virtual reality (Gen2-VR © ) surgical simulator

Sankaranarayanan, Ganesh ; Li, Baichun ; Manser, Kelly ; Jones, Stephanie ; Jones, Daniel ; Schwaitzberg, Steven ; Cao, Caroline ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2016, Vol.30(3), pp.979-985 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-015-4278-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...