skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing an allosteric pathway regulating the activity of the HsIV protease.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)

Shi, Lichi ; Kay, Lewis E.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 11, 2014, Vol.111(6), p.2140(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing an allosteric pathway regulating the activity of the HslV protease

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, Vol.111(6), pp.2140-2145 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Tracing an allosteric pathway regulating the activity of the HslV protease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing an allosteric pathway regulating the activity of the HslV protease

Shi, Lichi ; Kay, Lewis E.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/11/2014, Vol.111(6), pp.2140-2145 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1318476111

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing an allosteric pathway regulating the activity of the HslV protease

Shi, Lichi ; Kay, Lewis E

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 February 2014, Vol.111(6), pp.2140-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24469799 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1318476111

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...