skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twentieth Century.(Book Review)

Yue Dong, Madeleine

The Journal of Asian Studies, August, 2004, Vol.63(3), p.771-772 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twentieth Century

Madeleine Yue Dong

The Journal of Asian Studies, Vol.63(3), pp.771-772 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twentieth Century

Dong, Madeleine Yue

The Journal of Asian Studies, 2004, Vol.63(3), pp.771-772 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911804001780

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twentieth Century (Book Review)

Dong, Madeleine Yue

The Journal of Asian Studies, 1 August 2004, Vol.63(3), pp.771-772 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

5
Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twentieth Century. By E. Karl Rebecca. Durham, N.C.: Duke University Press, 2002. xii, 314 pp. $59.95 (cloth); $19.95 (paper).
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twentieth Century. By E. Karl Rebecca. Durham, N.C.: Duke University Press, 2002. xii, 314 pp. $59.95 (cloth); $19.95 (paper).

Dong, Madeleine Yue

The Journal of Asian Studies, 08/2004, Vol.63(3), pp.771-772 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021911804001780

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...