skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning away from the public sector in children's out-of-home care: An English experiment

Children and Youth Services Review, Jan, 2013, Vol.35(1), p.33(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0190-7409

Toàn văn sẵn có

2
Turning away from the public sector in children's out-of-home care: An English experiment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning away from the public sector in children's out-of-home care: An English experiment

Stanley, Nicky ; Austerberry, Helen ; Bilson, Andy ; Farrelly, Nicola ; Hussein, Shereen ; Larkins, Cath ; Manthorpe, Jill ; Ridley, Julie

Children and Youth Services Review, 1/2013, Vol.35(1), pp.33-39 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01907409 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2012.10.010

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning away from the public sector in children's out-of-home care: An English experiment

Stanley, Nicky ; Austerberry, Helen ; Bilson, Andy ; Farrelly, Nicola ; Hussein, Shereen ; Larkins, Cath ; Manthorpe, Jill ; Ridley, Julie

Children and Youth Services Review, January 2013, Vol.35(1), pp.33-39 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0190-7409 ; E-ISSN: 1873-7765 ; DOI: 10.1016/j.childyouth.2012.10.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...