skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed-loop manufacturing process based on STEP-NC

Danjou, Christophe ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoit; Eynard, Benoit (Editor)

International Journal on Interactive Design and Manufacturing, May 2017, Vol.11(2), pp.233-245 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed-loop manufacturing process based on STEP-NC.(Report)

Danjou, Christophe ; Duigou, Julien ; Eynard, Benoit

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2017, Vol.11(2), p.233(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1955-2513 ; DOI: 10.1007/s12008-015-0268-1

Toàn văn sẵn có

3
Closed-loop manufacturing process based on STEP-NC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed-loop manufacturing process based on STEP-NC

Danjou, Christophe ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 5/2017, Vol.11(2), pp.233-245 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12008-015-0268-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed-loop manufacturing process based on STEP-NC

Danjou, Christophe ; Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2017, Vol.11(2), pp.233-245 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-015-0268-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...