skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Democracy Without a People? The 'Rights of Man' in French Contemporary Political Thought.(Report)

Lacroix, Justine

Political Studies, Oct, 2013, Vol.61(3), p.676(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0032-3217

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Democracy Without a People? The ‘Rights of Man’ in French Contemporary Political Thought

Lacroix, Justine

Political Studies, October 2013, Vol.61(3), pp.676-690 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: 10.1111/j.1467-9248.2012.00983.x

Toàn văn không sẵn có

3
A Democracy without a People? The ‘Rights of Man’ in French Contemporary Political Thought
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Democracy without a People? The ‘Rights of Man’ in French Contemporary Political Thought

Lacroix, Justine

Political Studies, 10/2013, Vol.61(3), pp.676-690 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9248.2012.00983.x

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Democracy without a People? The ‘Rights of Man’ in French Contemporary Political Thought

Lacroix, Justine

Political Studies, October 2013, Vol.61(3), pp.676-690 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: 10.1111/j.1467-9248.2012.00983.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...