skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age Trajectories of Physical Health Among Older Adults of Mexican Descent: Implications of Immigrant Status, Age at Immigration, and Gender

Monserud, Maria A

Journal of aging and health, 01 July 2017, pp.898264317721823 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1552-6887 ; PMID: 28737054 Version:1 ; DOI: 10.1177/0898264317721823

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age Trajectories of Physical Health Among Older Adults of Mexican Descent: Implications of Immigrant Status, Age at Immigration, and Gender

Monserud, Maria A

Journal of Aging and Health, January 2019, Vol.31(1), pp.3-36 [Tạp chí có phản biện]

SAGE Health Sciences (Sage Publications)

ISSN: 0898-2643 ; E-ISSN: 1552-6887 ; DOI: 10.1177/0898264317721823

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...