skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and validation of the technology adoption propensity (TAP) index

Ratchford, Mark ; Barnhart, Michelle

Journal of Business Research, August, 2012, Vol.65(8), p.1209(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and validation of the technology adoption propensity (TAP) index

Ratchford, Mark ; Barnhart, Michelle

Journal of Business Research, August 2012, Vol.65(8), pp.1209-1215 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.07.001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and validation of the technology adoption propensity (TAP) index

Ratchford, Mark ; Barnhart, Michelle

Journal of Business Research, Aug 2012, Vol.65(8), p.1209 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

4
Development and validation of the technology adoption propensity (TAP) index
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and validation of the technology adoption propensity (TAP) index

Ratchford, Mark ; Barnhart, Michelle

Journal of Business Research, 8/2012, Vol.65(8), pp.1209-1215 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01482963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.07.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...