skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative evaluation of web search engines in health information retrieval

Carla Teixeira Lopes ; Cristina Ribeiro

Online Information Review, 2011, Vol.35(6), p.869-892 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521111193175

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative evaluation of web search engines in health information retrieval

Teixeira Lopes, Carla ; Ribeiro, Cristina

Online Information Review, 29 November 2011, Vol.35(6), pp.869-892 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521111193175

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative evaluation of web search engines in health information retrieval

Ribeiro, Cristina

Online Information Review, 2011, Vol.35(6), pp.869-892 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14684527 ; DOI: 10.1108/14684521111193175

Toàn văn sẵn có

4
Comparative evaluation of web search engines in health information retrieval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative evaluation of web search engines in health information retrieval

Teixeira Lopes, Carla ; Ribeiro, Cristina; Lewandowski, Dirk

Online Information Review, 11/29/2011, Vol.35(6), pp.869-892 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684521111193175

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...