skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rapid prototyping software infrastructure for user interfaces in ubiquitous augmented reality

Sandor, Christian ; Klinker, Gudrun

Personal and Ubiquitous Computing, 2005, Vol.9(3), pp.169-185 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-004-0328-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rapid prototyping software infrastructure for user interfaces in ubiquitous augmented reality.(Author abstract)

Sandor, Christian ; Klinker, Gudrun

Personal and Ubiquitous Computing, May, 2005, Vol.9(3), p.169 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1617-4909

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...