skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Noninvasive detection of coronary artery patency using continuous ST-segment monitoring
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noninvasive detection of coronary artery patency using continuous ST-segment monitoring

Krucoff, Mitchell W. ; Green, Curtis E. ; Satler, Lowell F. ; Miller, Frederick C. ; Pallas, Randolph S. ; Kent, Kenneth M. ; Del Negro, Albert A. ; Pearle, David L. ; Fletcher, Ross D. ; Rackley, Charles E.

The American Journal of Cardiology, 04/1986, Vol.57(11), pp.916-922 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00029149 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-9149(86)90730-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noninvasive detection of coronary artery patency using continuous ST-segment monitoring

Krucoff, M W ; Green, C E ; Satler, L F ; Miller, F C ; Pallas, R S ; Kent, K M ; Del Negro, A A ; Pearle, D L ; Fletcher, R D ; Rackley, C E

The American journal of cardiology, 15 April 1986, Vol.57(11), pp.916-22 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 3962892 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noninvasive detection of coronary artery patency using continuous ST-segment monitoring

Krucoff, Mitchell W ; Green, Curtis E ; Satler, Lowell F ; Miller, Frederick C ; Pallas, Randolph S ; Kent, Kenneth M ; Del Negro, Albert A ; Pearle, David L ; Fletcher, Ross D ; Rackley, Charles E

The American Journal of Cardiology, 1986, Vol.57(11), pp.916-922 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/0002-9149(86)90730-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...