skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to “Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta‐analysis” [Eur J Heart Fail 7 (2005) 1133—1144]

Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; Teo, Koon K. ; Yusuf, Salim

European Journal of Heart Failure, March 2006, Vol.8(2), pp.223-224 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2006.01.014

Toàn văn sẵn có

2
Corrigendum to “Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis” [Eur J Heart Fail 7 (2005) 1133-1144]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to “Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis” [Eur J Heart Fail 7 (2005) 1133-1144]

Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; Teo, Koon K. ; Yusuf, Salim

European Journal of Heart Failure, 03/2006, Vol.8(2), pp.223-224 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejheart.2006.01.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...