skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic ventricular arrhythmias: which drug for which patient?

Dibianco, R

The American journal of cardiology, 15 January 1988, Vol.61(2), pp.83A-94A [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 3276128 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Chronic ventricular arrhythmias: Which drug for which patient?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic ventricular arrhythmias: Which drug for which patient?

Dibianco, Robert

The American Journal of Cardiology, 01/1988, Vol.61(2), pp.A83-A94 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00029149 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-9149(88)90747-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic ventricular arrhythmias: Which drug for which patient?

Dibianco, Robert

The American Journal of Cardiology, 1988, Vol.61(2), pp.A83-A94 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/0002-9149(88)90747-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...