skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Declarative Representation of Uncertainty in Mathematical Models (Declarative Representation of Uncertainty)

Miller, Andrew K ; Britten, Randall D ; Nielsen, Poul M. F; Castiglione, Filippo (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e39721 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039721

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Declarative Representation of Uncertainty in Mathematical Models

Miller, Andrew K ; Britten, Randall D ; Nielsen, Poul M. F; Castiglione, Filippo (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039721 ; PMCID: 3389025 ; PMID: 22802941

Toàn văn sẵn có

3
Declarative Representation of Uncertainty in Mathematical Models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Declarative Representation of Uncertainty in Mathematical Models

Miller, Andrew K. ; Britten, Randall D. ; Nielsen, Poul M. F.; Castiglione, Filippo

PLoS ONE, 7/3/2012, Vol.7(7), p.e39721 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0039721

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Declarative Representation of Uncertainty in Mathematical Models

Miller, Andrew ; Britten, Randall ; Nielsen, Poul

PLoS One, Jul 2012, Vol.7(7), p.e39721 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039721

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Declarative representation of uncertainty in mathematical models

Miller, Andrew K ; Britten, Randall D ; Nielsen, Poul M F

PloS one, 2012, Vol.7(7), pp.e39721 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22802941 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039721

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Declarative representation of uncertainty in mathematical models

Andrew K Miller ; Randall D Britten ; Poul M F Nielsen

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(7), p.e39721 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039721

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...