skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Noncanonical secondary structures arising from non-B DNA motifs are determinants of mutagenesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noncanonical secondary structures arising from non-B DNA motifs are determinants of mutagenesis

Georgakopoulos-Soares, Ilias ; Morganella, Sandro ; Jain, Naman ; Hemberg, Martin ; Nik-Zainal, Serena

Genome Research, 09/2018, Vol.28(9), pp.1264-1271 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1088-9051 ; E-ISSN: 1549-5469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.231688.117

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noncanonical secondary structures arising from non-B DNA motifs are determinants of mutagenesis

Georgakopoulos-Soares, Ilias ; Morganella, Sandro ; Jain, Naman ; Hemberg, Martin ; Nik-Zainal, Serena

Genome research, September 2018, Vol.28(9), pp.1264-1271 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 30104284 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.231688.117

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...