skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a tactile and a tangible multi-tablet gamified quiz system for collaborative learning in primary education

Garcia-Sanjuan, Fernando ; Jurdi, Sandra ; Jaen, Javier ; Nacher, Vicente

Computers & Education, August 2018, Vol.123, pp.65-84 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/j.compedu.2018.04.011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a tactile and a tangible multi-tablet gamified quiz system for collaborative learning in primary education.(Report)(Author abstract)

Garcia-Sanjuan, Fernando ; Jurdi, Sandra ; Jaen, Javier ; Nacher, Vicente

Computers & Education, 2018, Vol.123, p.65 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/j.compedu.2018.04.011

Toàn văn sẵn có

3
Evaluating a tactile and a tangible multi-tablet gamified quiz system for collaborative learning in primary education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a tactile and a tangible multi-tablet gamified quiz system for collaborative learning in primary education

Garcia-Sanjuan, Fernando ; Jurdi, Sandra ; Jaen, Javier ; Nacher, Vicente

Computers & Education, 08/2018, Vol.123, C, pp.65-84 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03601315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2018.04.011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...