skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mediating Cultural Diversity in a Globalised Public Space
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediating Cultural Diversity in a Globalised Public Space

Rigoni, Isabelle ; Saitta, Eugénie

Palgrave MacMillan

E-ISBN: 9781137283405 E-ISBN: 1137283408 DOI: 10.1057/9781137283405 ISBN: 9780230348776

Toàn văn sẵn có

2
Mediating Cultural Diversity in a Globalised Public Space
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediating Cultural Diversity in a Globalised Public Space

Isabelle Rignd Eugénie Saitta

Dawsonera

ISBN10: 0230348777 ; ISBN13: 9780230348776 ; E-ISBN10: 1137283408 ; E-ISBN13: 9781137283405

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...