skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A pixel-based outlier-free motion estimation algorithm for scalable video quality enhancement

Dong, Xuan ; Wen, Jiangtao

Frontiers of Computer Science, 2015, Vol.9(5), pp.729-740 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 2095-2228 ; E-ISSN: 2095-2236 ; DOI: 10.1007/s11704-015-4184-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A pixel-based outlier-free motion estimation algorithm for scalable video quality enhancement.(Report)

Dong, Xuan ; Wen, Jiangtao

Frontiers of Computer Science, 2015, Vol.9(5), p.729(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2095-2228 ; DOI: 10.1007/s11704-015-4184-0

Toàn văn sẵn có

3
A pixel-based outlier-free motion estimation algorithm for scalable video quality enhancement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A pixel-based outlier-free motion estimation algorithm for scalable video quality enhancement

Dong, Xuan ; Wen, Jiangtao

Frontiers of Computer Science, 10/2015, Vol.9(5), pp.729-740 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 2095-2228 ; E-ISSN: 2095-2236 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11704-015-4184-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...