skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privatized Sovereign Performance: Regulating in the 'Gap' between Security and Rights?

De Londras, Fiona

Journal of Law and Society, 1 March 2011, Vol.38(1), pp.96-118 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0263323X ; E-ISSN: 14676478

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privatized sovereign performance: regulating in the 'gap' between security and rights? (The Challenge of Transnational Private Regulation: Conceptual and Constitutional Debates)

De Londras, Fiona

Journal of Law and Society, March, 2011, Vol.38(1), p.96-118 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0263-323X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privatized sovereign performance: regulating in the 'gap' between security and rights? (The Challenge of Transnational Private Regulation: Conceptual and Constitutional Debates)

De Londras, Fiona

Journal of Law and Society, March, 2011, Vol.38(1), p.96-118 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0263-323X

Toàn văn sẵn có

4
Privatized Sovereign Performance: Regulating in the ‘Gap’ between Security and Rights?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privatized Sovereign Performance: Regulating in the ‘Gap’ between Security and Rights?

De Londras, Fiona

Journal of Law and Society, 03/2011, Vol.38(1), pp.96-118 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6478.2011.00536.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...