skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of the law: Central Americans’ legality and everyday life in Phoenix, Arizona

Cecilia Menjívar

Latino Studies, 2011, Vol.9(4), p.377 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1476-3435 ; E-ISSN: 1476-3443 ; DOI: 10.1057/lst.2011.43

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of the law: Central Americans legality and everyday life in Phoenix, Arizona

Menjivar, Cecilia

Latino Studies, 2011, Vol.9(4), pp.377-395 [Tạp chí có phản biện]

Palgrave Macmillan (IngentaConnect)

ISSN: 1476-3435

Toàn văn sẵn có

3
The power of the law: Central Americans’ legality and everyday life in Phoenix, Arizona
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of the law: Central Americans’ legality and everyday life in Phoenix, Arizona

Menjívar, Cecilia

Latino Studies, 12/2011, Vol.9(4), pp.377-395 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1476-3435 ; E-ISSN: 1476-3443 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/lst.2011.43

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of the law: Central Americans' legality and everyday life in Phoenix, Arizona

Menjívar, Cecilia

Latino Studies, Winter 2011, Vol.9(4), pp.377-395 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14763435 ; E-ISSN: 14763443 ; DOI: 10.1057/lst.2011.43

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...